IQAC

Management

List of Managing Council
  • President           -    Shri Rajabhau V Shiragaonkar
  • Vice President   -    Shri Ramesh H Bhate
  • Chairman          -    Shri Aravind Deshpande
  • Vice-Chairman  -    Dr. Ram B Kulkarni